Các nhóm hàng hóa chính TRANSAZ vận chuyển:
 
  • Hàng bách hóa
  
  • Hàng quá cảnh
 
 
  • Hàng đông lạnh
  
  • Hành lý cá nhân
 
  • Hàng nguy hiểm
  
  • Trang thiết bị văn phòng
 
  • Hàng công trình
  
  • Đồ dùng gia đình
 
  • Hàng triển lãm
  
  • Hồ sơ công việc