Nhiệm vụ của TRANSAZ:
  • Tạo dựng doanh nghiệp có tên tuổi bền vững trong nghề.
  • Tạo dựng mạng lưới dịch vụ toàn c���u
  • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ 24/7

Phương châm của TRANSAZ:
  • Chuyên nghiệp làm nền tảng.
  • Chất lượng để duy trì.
  • Sáng tạo cho phát triển.

Khẩu hiệu của TRANSAZ:
  • TRANSAZ - Dịch vụ chuyên nghiệp