• Thành lập với đội ngũ chuyên gia có trải nghiệm hàng chục năm trong nghề để cung cấp        dịch vụ chuyên nghiệp nhất với chấtlượng tốt nhất
  • Tham gia vào hoạt động kinh doanh đại lý vận tải đa phương thức, dịch vụ logistics và dịch vụ    di chuyển
  • Tham gia vào các hiệp hội ngành nghề quốc gia, quốc tế để tiêu chuẩn hóa chất lượng và      tăng cường hợp tác.