Các nhóm khách hàng chính của TRANSAZ:
  • Nhóm doanh nghiệp thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa
  • Nhóm doanh nghiệp sản xuất, chế biến xuất khẩu
  • Nhóm doanh nghiệp gia công xuất khẩu
  • Nhóm đại lý phân phối sản phẩm hàng hóa